Slider

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online 2020)

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

ประจำปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

                                                     
01 โครงสร้างหน่วยงาน 
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
05 ข้อมูลการติดต่อ 
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                     
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพข่าวกิจกรรม 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                                                     
08 Q&A 
09 Social Network 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

                                                     
010 แผนดำเนินงานประจำปี 
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส 
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

การปฏิบัติงาน

                                                     
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

                                         

การให้บริการ

                                                     
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
017 E–Service 

                                         

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                                                     
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

                                         

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                                                     
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

                                         

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                                                     
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

                                         

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                                                     
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 

                                         

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                                                     
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น / ช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการบริการ 
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

                                         

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                                                     
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

                                         

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                                                     
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

                                         

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                                                     
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส  
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

                                         

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

                                                     
042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
046 มาตรการป้องกันการรับสินบน  
047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 
048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

                                         

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ปรับปรุงปี พ.ศ.2563)

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                                                     
034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
035 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

                                         

© DP5. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates